Förbundet Aktiva Seniorer i Karlskrona hade årsstämma den 10 mars 2016 på Militärhemmet. Cirka 130 medlemmar hade hörsammat kallelsen och stämman inleddes med kaffe och semla. Ordföranden Sten-Göran Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad. Roland Hansson föredrog den ekonomiska redovisningen, Sigvard Jeppsson läste upp revisionsberättelsen och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Den nya styrelsen fick följande sammansättning: Sten-Göran Johansson ordf., Kerstin Malmström vice ordf., Gunilla Petrisson, Annica Bergqvist, Jan Karlsson, Gertrud Svensson, Rodney Svensson och nyval av Jan-Anders Cederfur. Till nya revisorer valdes Eva Olausson-Brauer och Jan-Erik Pettersson med Berit Pagels som suppleant. Ledamöterna Roland Hansson (kassör) och Mimmi Lundström avtackades efter 13 resp. 4 års arbete i styrelsen. Båda revisorerna Sigurd Jeppsson och Lars Andersson hade också avböjt omval varför även de avtackades efter  12 resp 9 år. Efter den formella delen av stämman framförde f.d. FN-generalen Bo Wranker ett mycket intressant och lärorikt föredrag om ”Syrien – en bakgrund”.

Text: Sten-Göran Johansson 
Foto: Rodney Svensson