Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona 31 mars 2018.

Närvarande från styrelsen   

Sten-Göran Johansson, ordförande

Jan-Anders Cederfur

Jan Karlsson

Kerstin Malmström

Kerstin Gunström 

Ragnhild Book

 

Icke närvarande                    Gertrud Svensson

                                           Rodney Svensson

 

Närvarande medlemmar       108 medlemmar

 

 • 1 Stämmans öppnande

        Sten-Göran Johansson, föreningens ordförande, hälsade medlemmarna välkomna till  

        föreningsstämman 2018.

 

 • 2 Val av ordförande till stämman

         Att som ordförande leda stämmoförhandlingarna utsågs Sten-Göran Johansson.

 

 • 3 Val av sekreterare till stämman

         Till sekreterare vid stämmoförhandlingarna valdes Kerstin Gunström.

 

 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

         Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet och tillika fungera som rösträknare 

         utsågs Christer Petersson och Stefan Nilsson.

 

 • 5 Godkännande av dagordning

        Till samtliga utdelad dagordning godkändes. Bilaga 1.

 

 • 6 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

         Kallelse till stämman hade sänts ut tillsammans med vårprogrammet mellan jul och

         nyår, varför stämman ansågs utlyst enligt stadgarna.

 

 • 7 Fastställande av röstlängd

         Den avprickade anmälningslistan till stämman ansågs utgöra röstlängd vid behov.

 

 • 8 Anmälan av övriga frågor

        Inga övriga frågor anmälda.

 

 • 9 Verksamhetsberättelse för år 2017

         Den till samtliga utdelade verksamhetsberättelsen kommenterades av ordföranden

         med att nästan alla aktiviteter varit fulltecknade. En del aktiviteter gick att dubblera

         och andra måste lottas. Vid årsskiftet var vi drygt 800 medlemmar.

         Verksamhetsberättelsen kunde godkännas och läggas till handlingarna. Bilaga 2.

 

 • 10 Resultat och balansräkning för år 2017

          Kassör Jan-Anders Cederfur redovisade resultat- och balansräkning för år 2017.

          Ett positivt resultat om 16 762 kronor har uppnåtts. Det egna kapitalet uppgår till  

          284 045 kronor per den 31 december 2017. Antalet medlemmar som hade betalat

          årsavgiften för 2017 var vid årsskiftet 806 stycken. Bilaga 3.

        

 • 11 Revisionsberättelse för år 2017

          Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Eva Olausson Brauer. Bilaga 4.

 

 • 12 Fastställande av resultat och balansräkning för år 2017

          Resultat- och balansräkningen för år 2017 godkändes.

 

 • 13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017

          Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

 

 • 14 Motioner från enskilda medlemmar

          Inga motioner inkomna.

 

 • 15 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019

          Medlemsavgiften föreslogs bibehållen om 100 kronor även för 2019, vilket beslutades.

 

 • 16 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018

          Valberedningens ordförande Lars Haller lämnade förslag till ordförande och vice

          ordförande för 2018, omval av tre styrelseledamöter.

 

 • 17 Val av styrelse och revisorer

         

       Ordförande               Sten-Göran Johansson        Omval 1 år

       Vice ordförande       Lena Lageson                      Nyval  1 år

        Styrelseledamot       Rodney Svensson                Omval 2 år

        Styrelseledamot       Jan-Anders Cederfur          Omval 2 år

        Styrelseledamot       Gertrud Svensson               Omval 2 år

         Styrelseledamot        Jan Karlsson                     tidigare vald 2017-2018

         Styrelseledamot        Kerstin Gunström              tidigare vald 2017-2018

         Styrelseledamot        Ragnhild Book                   tidigare vald 2017-2018

         Revisor                    Eva Olausson Brauer          Omval 2 år

         Revisor                    Roger Lindberg                   Nyval   2 år

         Revisorsuppleant       Berith Pagel                        Omval

 

         Styrelseledamoten Kerstin Malmström har undanbett sig omval.   

         (Annica Bergqvist fortsätter som webbredaktör.)

 

 • 18 Val av valberedning – minst tre (3) ledamöter

          Till valberedning för år 2019 utsåg stämman

                                           

Lars Haller                          Omval, sammankallande

Kent Gustafsson                  Omval

Kerstin Jonsson                   Omval

Kerstin Malmström               Nyval

 

 • 19 Frågor vilka stämman beslutat uppta till behandling

          Ordföranden informerade om att vårt samarbetsavtal med Medborgarskolan har  

          upphört eftersom deras verksamhet är nedlagd. Vuxenskolan är ny samarbetspartner.

 

 • 20 Stämmans avslutning

        Ordföranden tackade revisor Jan-Erik Pettersson för nedlagt arbete som revisor och  

        Kerstin Malmström för många års nedlagt arbete i styrelsen och gott samarbete.

       

        Därefter tackade ordföranden alla som deltagit i stämman och avslutade föreningsstämman 2018

 

        Vid protokollet:

 

 

 

       Kerstin Gunström

 

 

       Justerat:

 

 

 

      Sten-Göran Johansson                        Christer Petersson                            Stefan Nilsson

 

 

      Efter stämman berättade Lasse Larsson om vackra hus och byggnader i Karlskrona och

      visade bilder och sålde sina böcker till intresserade.