Aktiva Seniorer Karlskrona

 Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona den 6 mars 2019

 Närvarande från styrelsen                    Sten-Göran Johansson, ordförande

                                                              Jan-Anders Cederfur

                                                              Kerstin Gunström                                                   

                                                              Lena Lageson

                                                              Ragnhild Book

                                                              Gertrud Svensson

                                                              Rodney Svensson

 Ej närvarande                            Jan Karlsson

 Närvarande medlemmar             109 medlemmar

 

 • 1 Stämmans öppnande

        Sten-Göran Johansson, föreningens ordförande, hälsade medlemmarna välkomna till föreningsstämman 2019.

 

 • 2 Val av ordförande till stämman

         Att som ordförande leda stämmoförhandlingarna utsågs Sten-Göran Johansson.

 

 • 3 Val av sekreterare till stämman

         Till sekreterare vid stämmoförhandlingarna valdes Kerstin Gunström.

 

 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

         Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet och tillika fungera som rösträknare 

         utsågs Kjell Forsbrand och Lennart Lordin.

 

 • 5 Godkännande av dagordning

        Till samtliga utdelad dagordning godkändes. Bilaga 1.

 

 • 6 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

         Kallelse till stämman hade sänts ut tillsammans med vårprogrammet som kom ut före  

         jul, varför stämman ansågs utlyst enligt stadgarna.

 

 • 7 Fastställande av röstlängd

         Den avprickade anmälningslistan till stämman ansågs utgöra röstlängd vid behov.

 

 • 8 Anmälan av övriga frågor

        Inga övriga frågor anmälda.

 

 • 9 Verksamhetsberättelse för år 2018

         Den till samtliga utdelade verksamhetsberättelsen kommenterades av ordföranden

         med att vi haft 30 aktiviteter under 2018. En del aktiviteter gick att dubblera och andra       

         måste lottas. Dilemmat är att vi inte kan erbjuda alla plats.   

         Vid årsskiftet var vi 855 medlemmar. Medlemmarna är välkomna med idéer.

         Verksamhetsberättelsen kunde godkännas och läggas till handlingarna. Bilaga 2.

 

 • 10 Resultat och balansräkning för år 2018

          Kassör Jan-Anders Cederfur redovisade resultat- och balansräkning för år 2018.

          Ett positivt resultat om 9.946 kronor har uppnåtts. Det egna kapitalet uppgår till  

          270.891 kronor per den 31 december 2018. Antalet medlemmar som hade betalat

          årsavgiften för 2018 var vid årsskiftet 844 stycken. Bilaga 3.

        

 • 11 Revisionsberättelse för år 2018

          Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Eva Olausson Brauer. Bilaga 4.

 

 • 12 Fastställande av resultat och balansräkning för år 2018

          Resultat- och balansräkningen för år 2018 godkändes.

 

 • 13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018

          Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

 

 • 14 Motioner från enskilda medlemmar

          Inga motioner inkomna.

 

 • 15 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019

          Medlemsavgiften föreslogs bibehållen om 100 kronor även för 2020, vilket beslutades.

 

 • 16 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2019

Valberedningens ordförande Lars Haller lämnade förslag till ordförande för 2019, omval av en styrelseledamot, samt val av tre nya                   styrelseledamöter. Styrelsen utser vice ordförande.

 

 • 17 Val av styrelse och revisorer

          

          Ordförande               Kerstin Gunström                nyval 1 år

         Styrelseledamot        Rodney Svensson                tidigare vald 2018-2019

          Styrelseledamot        Jan-Anders Cederfur           tidigare vald 2018-2019

          Styrelseledamot        Lena Lageson                     tidigare vald 2018-2019     

          Styrelseledamot        Jan Karlsson                      omval 2 år

          Styrelseledamot        Eva Johansson                   nyval   2 år

          Styrelseledamot        Karl-Erik Olsson                  nyval   2 år

          Styrelseledamot        Anita Davidsson                  nyval   2 år

 

          Revisor                    Eva Olausson Brauer          omval 2 år

          Revisor                    Roger Lindberg                  tidigare vald 2018-2019     

          Revisorsuppleant      Berith Pagel                        omval 2 år

 

 

 • 18 Val av valberedning – minst tre (3) ledamöter

          Till valberedning för år 2020 utsåg stämman

                                           

          Kerstin Malmström             omval, sammankallande

          Kent Gustafsson                 omval

          Kerstin Jonsson                  omval

           Sten-Göran Johansson         nyval

 

 • 19 Frågor vilka stämman beslutat uppta till behandling

          Fanns inget att ta upp.

 

 • 20 Stämmans avslutning

Den nya ordföranden Kerstin Gunström tackade den avgående ordföranden Sten-Göran Johansson för allt arbete han lagt ner i föreningen under sina elva år i styrelsen, varav fem som ordförande och för allt trevligt samarbete och all kunskap han delat med sig. Även Gertrud Svensson och Ragnhild Book avtackades för sina fem, respektive två år i styrelsen. Lars Haller avtackades för sitt arbete under många år i valberedningen. Alla fick var sin fin tulpanbukett. Därefter följde en timmes livfull och lärorik bildförevisning om vårt vackra Blekinge av Tommy Nilsson Också han fick en tulpanbukett. Sten-Göran fick hans bok om Blekinge i avgångspresent.

Därefter tackade den nya ordföranden alla som deltagit i stämman och avslutade föreningsstämman 2019.

Vid protokollet:

Kerstin Gunström

 

Justerat:

 

 

…………………………………..                    …………………………………….                 ……………......................

 Sten-Göran Johansson                        Kjell Forsbrand                                  Lennart Lordin

 

 
 
 

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona 31 mars 2018.

Närvarande från styrelsen   

Sten-Göran Johansson, ordförande

Jan-Anders Cederfur

Jan Karlsson

Kerstin Malmström

Kerstin Gunström 

Ragnhild Book

 

Icke närvarande                    Gertrud Svensson

                                           Rodney Svensson

 

Närvarande medlemmar       108 medlemmar

 

 • 1 Stämmans öppnande

        Sten-Göran Johansson, föreningens ordförande, hälsade medlemmarna välkomna till  

        föreningsstämman 2018.

 

 • 2 Val av ordförande till stämman

         Att som ordförande leda stämmoförhandlingarna utsågs Sten-Göran Johansson.

 

 • 3 Val av sekreterare till stämman

         Till sekreterare vid stämmoförhandlingarna valdes Kerstin Gunström.

 

 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

         Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet och tillika fungera som rösträknare 

         utsågs Christer Petersson och Stefan Nilsson.

 

 • 5 Godkännande av dagordning

        Till samtliga utdelad dagordning godkändes. Bilaga 1.

 

 • 6 Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande

         Kallelse till stämman hade sänts ut tillsammans med vårprogrammet mellan jul och

         nyår, varför stämman ansågs utlyst enligt stadgarna.

 

 • 7 Fastställande av röstlängd

         Den avprickade anmälningslistan till stämman ansågs utgöra röstlängd vid behov.

 

 • 8 Anmälan av övriga frågor

        Inga övriga frågor anmälda.

 

 • 9 Verksamhetsberättelse för år 2017

         Den till samtliga utdelade verksamhetsberättelsen kommenterades av ordföranden

         med att nästan alla aktiviteter varit fulltecknade. En del aktiviteter gick att dubblera

         och andra måste lottas. Vid årsskiftet var vi drygt 800 medlemmar.

         Verksamhetsberättelsen kunde godkännas och läggas till handlingarna. Bilaga 2.

 

 • 10 Resultat och balansräkning för år 2017

          Kassör Jan-Anders Cederfur redovisade resultat- och balansräkning för år 2017.

          Ett positivt resultat om 16 762 kronor har uppnåtts. Det egna kapitalet uppgår till  

          284 045 kronor per den 31 december 2017. Antalet medlemmar som hade betalat

          årsavgiften för 2017 var vid årsskiftet 806 stycken. Bilaga 3.

        

 • 11 Revisionsberättelse för år 2017

          Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Eva Olausson Brauer. Bilaga 4.

 

 • 12 Fastställande av resultat och balansräkning för år 2017

          Resultat- och balansräkningen för år 2017 godkändes.

 

 • 13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017

          Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

 

 • 14 Motioner från enskilda medlemmar

          Inga motioner inkomna.

 

 • 15 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019

          Medlemsavgiften föreslogs bibehållen om 100 kronor även för 2019, vilket beslutades.

 

 • 16 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018

          Valberedningens ordförande Lars Haller lämnade förslag till ordförande och vice

          ordförande för 2018, omval av tre styrelseledamöter.

 

 • 17 Val av styrelse och revisorer

         

       Ordförande               Sten-Göran Johansson        Omval 1 år

       Vice ordförande       Lena Lageson                      Nyval  1 år

        Styrelseledamot       Rodney Svensson                Omval 2 år

        Styrelseledamot       Jan-Anders Cederfur          Omval 2 år

        Styrelseledamot       Gertrud Svensson               Omval 2 år

         Styrelseledamot        Jan Karlsson                     tidigare vald 2017-2018

         Styrelseledamot        Kerstin Gunström              tidigare vald 2017-2018

         Styrelseledamot        Ragnhild Book                   tidigare vald 2017-2018

         Revisor                    Eva Olausson Brauer          Omval 2 år

         Revisor                    Roger Lindberg                   Nyval   2 år

         Revisorsuppleant       Berith Pagel                        Omval

 

         Styrelseledamoten Kerstin Malmström har undanbett sig omval.   

         (Annica Bergqvist fortsätter som webbredaktör.)

 

 • 18 Val av valberedning – minst tre (3) ledamöter

          Till valberedning för år 2019 utsåg stämman

                                           

Lars Haller                          Omval, sammankallande

Kent Gustafsson                  Omval

Kerstin Jonsson                   Omval

Kerstin Malmström               Nyval

 

 • 19 Frågor vilka stämman beslutat uppta till behandling

          Ordföranden informerade om att vårt samarbetsavtal med Medborgarskolan har  

          upphört eftersom deras verksamhet är nedlagd. Vuxenskolan är ny samarbetspartner.

 

 • 20 Stämmans avslutning

        Ordföranden tackade revisor Jan-Erik Pettersson för nedlagt arbete som revisor och  

        Kerstin Malmström för många års nedlagt arbete i styrelsen och gott samarbete.

       

        Därefter tackade ordföranden alla som deltagit i stämman och avslutade föreningsstämman 2018

 

        Vid protokollet:

 

 

 

       Kerstin Gunström

 

 

       Justerat:

 

 

 

      Sten-Göran Johansson                        Christer Petersson                            Stefan Nilsson

 

 

      Efter stämman berättade Lasse Larsson om vackra hus och byggnader i Karlskrona och

      visade bilder och sålde sina böcker till intresserade.

 

Nu finns vårprogrammet 2018 här på hemsidan. Titta gärna på de olika studiecirklarna. Litteraturcirkeln t ex har 12 deltagare och träffas sex gånger under vårterminen och sex gånger under höstterminen. Varje termin väljer vi ett nytt tema t.ex. nordisk litteratur, afrikansk litteratur, nobelpristagare etc. Våren 2018 är temat amerikanska och kanadensiska författare. Varje deltagare väljer ut en författare och en bok per termin. Vid våra träffar presenterar två deltagare sina författare och valda böcker. Detta tycker vi är berikande och vi får en bred inblick i intressant litteratur som vi kanske annars inte skulle välja. Tycker du att detta låter intressant så är du mycket välkommen till vår litteraturcirkel.  Nu utökar vi cirkelutbudet till att också vara även teatercirkel. Vi besöker en teater per termin och vid kommande träff samtalar vi om våra intryck.

Välkommen med anmälan till Eva Johansson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 072-7429015.

Underkategorier